Warning: Creating default object from empty value in /cms/plugins/01menu.php on line 12

Strict Standards: Non-static method page::pop_img_find() should not be called statically in /cms/modules/edytor.php on line 28

Warning: Creating default object from empty value in /cms/generate.php on line 122
Polityka prywatności

Polityka prywatności

www.kominki-lodz.com.pl.szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych. Chcielibyśmy, aby każdy internauta odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie.

 

Korzystając z naszego serwisu akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

 

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

  • Dane osobowe podawane dobrowolnie, o podanie których prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych.
  • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu, wśród których mogą być:

Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak ��danie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę ��dania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

 

Adres IP – każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlają strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

 

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość póniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz sta�e.

  • "Cookies" sesyjne przechowywane s� na urz�dzeniu u�ytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wy��czenia przegl�darki internetowej.
  • „Cookies" sta�e przechowywane s� przez zdefiniowany czas, kt�ry okre�lany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - u�ytkownik dysponuje mo�liwo�ci� ich r�cznego usuni�cia. "Cookies" stosowane przez partner�w operatora strony internetowej podlegaj� ich w�asnej polityce prywatno�ci.

Oprogramowanie wykorzystywane do przegl�dania stron WWW domy�lnie dopuszcza umieszczanie plik�w "cookies" na urz�dzeniu ko�cowym. U�ytkownik mo�e dokona� w�a�ciwej konfiguracji przegl�darki, aby zablokowa� automatyczne akceptowanie plik�w "cookies" lub uzyska� ka�dorazow� informacj� o przes�aniu pliku na urz�dzenie u�ytkownika. W�a�ciwe informacje o obs�udze plik�w "cookies" oraz mo�liwych konfiguracjach dost�pne s� w ustawieniach przegl�darki. Poziom ogranicze� dotycz�cy stosowania plik�w „cookies” mo�e wp�yn�� na dost�pno�� i funkcjonalno�ci oferowane na stronie internetowej, a� do zablokowania mo�liwo�ci jej prawid�owego u�ytkowania.

Jak wy��czy� ciasteczka?


Ka�dy u�ytkownik Internetu mo�e dostosowa� poziom ochrony przed ciasteczkami w swojej przegl�darce internetowej do swoich preferencji, w tym ca�kowicie zablokowa� mo�liwo�� pozostawiania plik�w cookies. Zwi�ksza to poziom bezpiecze�stwa i ochrony danych, ale mo�e tak�e uniemo�liwia� niekt�re funkcje, np. zalogowanie si� do witryny.